Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.sklep.wodakrakow.pl

 §1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego https://sklep.wodakrakow.pl
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Sprzedawca – Aqua Krak Zbigniew Kudelski, Os. Centrum D9/19, 31-932 Kraków, NIP: 6781924936, REGON 121560136. 
 4. Sklep internetowy AQUA KRAK SKLEP – serwis internetowy dostępny pod https://sklep.wodakrakow.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia; należący do Aqua Krak Zbigniew Kudelski, Os. Centrum D9/19, 31-932 Kraków, NIP: 6781924936.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 6. Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie, będące przedmiotem umowy Sprzedaży;
 7. Koszyk– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz ich liczba;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Aqua Krak Zbigniew Kudelski a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§2 Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą:
  a.) Drogą mailową: sklep@wodakrakow.pl
  b.) Telefonicznie: +48 691025940, +48 505510900

§3 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://sklep.wodakrakow.pl.
 2. Sklep internetowy, działający pod https://sklep.wodakrakow.pl, prowadzony jest przez firmę Aqua Krak Zbigniew Kudelski, Os. Centrum D9/19, 31-932 Kraków, NIP: 6781924936, REGON 121560136.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

§4 Składanie zamówień

 1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 2. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Sprzedaż w Sklepie realizowana jest z dostawą na terenie Krakowa i okolic. Możliwość zamówienia pod konkretny adres weryfikowana jest na etapie wpisania kodu pocztowego Klienta.
 4. Składanie zamówienia odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka. Klient rozpoczyna jednorazowe zamówienie wybranego Towaru poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka”.
 5. Przed złożeniem zamówienia Klient dokonuje ostatecznego wyboru Towaru oraz jego ilości poprzez Formularz zamówienia. Dodatkowo wybiera sposób płatności oraz (opcjonalnie) podaje dane do wystawienia faktury.
 6. Poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” Klient akceptuje warunki sprzedaży oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty.
 7. Aby złożyć zamówienie Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 8. Aby zamówienie doszło do skutku Klient jest zobowiązany do zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, której treść dostępna jest pod adresem: https://sklep.wodakrakow.pl/polityka-prywatnosci
 9. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 10. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień, które zostały złożone bez wskazania adresu e-mail lub gdy Klient podał błędny adres e-mail.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
   

§5 Dostawa

 1. Dostawa Towaru możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tylko na terenie miasta Kraków oraz okolicznych miejscowości. Obszar dostaw określany jest przez zakres kodów pocztowych:
  a.) wszystkich zaczynających się od 30-, 31-;
  b.) kodów 32-002, 32-020, 32-083, 32-005.
 2. Wybrany Towar dostarczany jest Klientowi poprzez dostawę bezpośrednią wykonywaną przez firmę Aqua Krak Zbigniew Kudelski.
 3. Dostawa odbywa się w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu w którym zostało złożone zamówienie, chyba że Klient poprosi o dostawę w późniejszym terminie. Dokładny termin oraz godzina dostawy ustalane są telefonicznie po złożeniu zamówienia.
 4. Termin dostawy Towaru liczony jest w następujący sposób:
  a.) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu Płatności Online – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
  b.) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu Płatności przy odbiorze – od momentu złożenia zamówienia.

§6 Ceny i płatności

 1. Ceny Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
 2. Dokonanie płatności odbywa się przed realizacją zamówienia (w przypadku płatności online lub przelewem bankowym), lub przy realizacji zamówienia (w przypadku płatności przy odbiorze).
 3. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:
  a.) Płatność online
  b.) Przelew bankowy na konto firmowe sklepu
  c.) Płatność przy odbiorze
 4. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji cen Towarów oraz asortymentu Sklepu, oraz może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. 
 1. Zmiany wysokości Ceny w Sklepie nie mają wpływu na zawarte wcześniej umowy Sprzedaży.

§7 Zwrot i wymiana butli

 1. Butle, w których sprzedawana jest woda są zwrotne i pozostają własnością firmy Aqua Krak Zbigniew Kudelski, ale nie jest pobierana za nie kaucja.
 2. Podczas pierwszej dostawy wody w butlach zwrotnych, Klient zobowiązany jest podpisać Protokół przekazania butli zwrotnych, którego wzór dostępny jest TUTAJ.
 3. Klient zobowiązany jest do zwrotu wszystkich pustych butli przy każdej kolejnej dostawie wody, oraz w przypadku rezygnacji z dostaw – w ustalonym przez obie Strony terminie.


§8 Odstąpienie od Umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez konieczności podania przyczyny. Klient odstępuje od umowy składając stosowne oświadczenie mailem na adres sklep@wodakrakow.pl.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Aby zwrócić zakupiony Towar należy skontaktować się ze Sprzedawcą celem ustalenia terminu i miejsca oddania Towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony towar. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.
 4. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, w którym zamówiony Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, a po otwarciu opakowania nie można go zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§9 Reklamacje

 1. Wszystkie Towary wystawiane w Sklepie są wolne od wad prawnych i fabrycznie nowe.
 2. Klient może obejrzeć i zweryfikować Towar przy dostawie osobistej, która jest jedyną formą dostawy Towaru.
 3. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:
 4. a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,
 5. b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.
 6. Reklamację Klient powinien zgłosić drogą elektroniczną na adres sklep@wodakrakow.pl. W reklamacji należy podać dane kontaktowe reklamującego Klienta oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 7. Klient na podstawie reklamacji ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się wymiany lub zwrotu kosztów Towaru.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 
 9. Jeśli reklamację złożył Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w tym terminie, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.

§10 Gwarancja

 1. Sprzedawca nie udziela w swoim imieniu gwarancji na sprzedawane w Sklepie Towary, jakimi są urządzenia dozujące.
 2. Jeśli Towar został objęty gwarancją producenta Towaru, informacja o niej zawarta będzie w opisie Towaru.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim, podlegają prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia będą zgodnie z nim interpretowane.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczać praw Konsumentów przysługujących im na mocy przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy interpretować na korzyść Klienta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia tj. przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta czy niedozwolonym działaniem osób trzecich, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu Sklepu z ważnych przyczyn, takich jak:
  a.) zmiany przepisów prawa
  b.) zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem https://sklep.wodakrakow.pl/regulamin-sklepu